ВУЗ ШАГ
   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Шкільне методичне об'єднання класних керівників

Девіз методичного об’єднання класних керівників:
Даруй себе людям!
Не помились!
Не пошкодь!
Будь надією для учнів!
Знай, чого прагнеш!
Завжди шукай в дитині багатство її душі!
Будь терплячий в очікуванні дива та готовий до зустрічі з ним у дитинстві!

 

Тема, над якою працює ШМО

 класних керівників

 

 «Підвищення професійної компетентності класного керівника в умовах впровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти»

 

Виховання – це процес соціальний в найширшому розумінні... З усім складним світом навколишньої дійсності дитина входить у безкінечне число відносин, кожна з яких незмінно розвивається, переплітається з іншими відносинами, ускладнюється моральним і фізичним зростанням самої дитини... Спрямувати цей розвиток і керувати ним – завдання вихователя.

Для виховної системи в школі є всі системотворчі фактори: це ясна мета, чітка структура, компетентне грамотне керівництво.

Завдання всієї виховної системи школи це навчити дитину жити у гармонії з собою і з тими хто поряд, навчити жити радісно, без страху і насильства, виховувати бережливе ставлення до людини і людського життя як найвищої цінності, виховувати патріотичні почуття і любов до Батьківщини.

Основою виховної системи в нашій школі є повага і довір’я до дитини, визнання її права на життя, навчання і власний моральний вибір.

Створюючи виховну систему в школі ми завжди враховуємо інтереси учнів та їх батьків, громадськості, місцевих органів самоврядування, можливості педагогічного колективу, традиції школи і міста, соціальне оточення.

Тема виховної роботи:

« Формування оптимального мікроклімату учнівського колективу, як засіб створення умов для самореалізації особистості громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої . духовно і морально зрілої особистості»

Головна мета:

• забезпечити реалізацію концепції громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності;
• виховання здорової нації;
• формувати особистісні риси громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості; моральної, художньо – естетичної, правової, трудової, екологічної культури, «громадянин – патріот – гуманіст, сім’янин»
• підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.
• удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.
• розвиток учнівського самоврядування.

Теми, над розв’язанням яких працює шкільна кафедра виховання: 

·         Підвищення професійної майстерності класних керівників з питань

·         Пошук нових шляхів організації виховної роботи

·          Аспекти творчої діяльності в сучасних умовах

·         Розвиток духовної культури, розкриття проблем духовності в контексті діалогу культур народів світу.

Опис системи роботи шкільного методичного об’єднання класних керівників

Методичне об'єднання класних керівників Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 працює над проблемою: 

««Підвищення професійної компетентності класного керівника в умовах впровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти» з питань:

-         пошук нових шляхів організації виховної роботи;

-         аспекти творчої діяльності в сучасних умовах;

-        розвиток духовної культури, розкриття проблем духовності в контексті діалогу культур народів світу», виявляє творчий потенціал учителя, класного керівника, вихователя, задовольняє їхні потреби в актуалізації індивідуального підходу й оригінальних розробок, активізує позицію кожного вчителя, забезпечує колективне вивчення навчально-виховних завдань і творче співробітництво педагогів.

Методичне об'єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед нами постає завдання: виховати громадянина-патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціального середовища.

Методичну роботу з педагогами-вихователями сконцентровано на вирішенні проблемного питання: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, та навчально-виховному процесі школи .

Її побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні та аналізі результативності виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів-вихователів.

Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої — виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики враховуються виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях творчих об'єднань, конференціях і батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень теоретичних знань класних керівників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність обстоювати, аргументувати свою точку зору. Водночас учителі постійно працюють над підвищенням рівня психологічної готовності до педагогічної взаємодії з учнями. Саме тому здійснюється система заходів, яка сприяє становленню вчителя як суб'єкта педагогічної взаємодії в умовах особистісно зорієнтованого виховання, впровадження досягнень гуманістичної педагогіки і психології в практику роботи сучасних навчальних закладів.

Головні зусилля зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій пе­дагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

Проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів, розширенню їхнього світогляду, допомагає отримати необхідні знання для втілення інноваційних особистісно зорієнтованих виховних технологій, впроваджувати активні форми і види діяльності, сприяє запровадженню інтерактивних методик у виховний процес.

Під час роботи над проблемними питаннями в системі методичного забезпечення основну увагу спрямовано на виконання таких завдань:

• підвищення практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно зорієнтованого підходу в системі виховної діяльності;

• вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань практичної реалізації особистісно зорієнтованих виховних технологій, забезпечення системності в роботі;

• вироблення в педагогів умінь і навичок застосування науково- теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;

•  ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

•  впровадження в систему підготовки педагогічних кадрів активних форм роботи: рольових, сюжетних ігор, діалогів, дискусій, диспутів тощо.

 

/Files/images/1354282309_default.jpeg